طراحی، ساخت و نصب کلیه علائم هدایت مسیر و ترافیکی فرودگاه امام خمینی

کارفرما : شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی پیمانکار : شرکت تدبیر تردد راه مشاور: مهندسین مشاور ایمن راه دسته بندی : مطالعه ایمنی و طراحی،جانمایی، ساخت و نصب علائم تاریخ : 1402