کارفرما : شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی

پیمانکار : شرکت تدبیر تردد راه

مشاور: مهندسین مشاور ایمن راه

دسته بندی : مطالعه ایمنی و طراحی،جانمایی، ساخت و نصب علائم

تاریخ : 1402

تابلوهای فرودگاه
تابلو فرودگاه امام خمینی
هدایت مسیر فرودگاه
علائم ترافیکی فرودگاه
علائم ایمنی فرودگاه
ترافیک فرودگاه
جانمایی علائم فرودگاه
شبکه ترافیکی فرودگاه
طراحی تابلو ترافیکی
هدایت ترافیک
تابلوی محدودیت سرعت
جانمایی تابلو
بازسازی تابلو
تابلوی گردشگری
تابلوی ایستگاه
تابلوی جهت نما
ساخت لیبل شبرنگی
ایستگاه اتوبوس فرودگاه