نمودار خطی (خطی)

نمودار خطی (میله ای)

نمودار کلوچه ای (دونات)

نمودار کلوچه ای (کلوچه)