کارفرما : شرکت زرنام

پیمانکار : شرکت تدبیر تردد راه

تاریخ : 1401

ساخت تابلو ترافیکی