طراحی، ساخت و نصب کلیه علائم هدایت مسیر و ترافیکی فرودگاه امام خمینی

کارفرما : شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی پیمانکار : شرکت تدبیر تردد راه مشاور: مهندسین مشاور ایمن راه دسته بندی : مطالعه ایمنی و طراحی،جانمایی، ساخت و نصب علائم تاریخ : 1402

طراحی و اجرای علائم هدایت مسیر بزرگراه آیت الله سعیدی – میدان نماز

کارفرما : سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری اسلامشهر پیمانکار : شرکت تدبیر تردد راه دسته بندی : مطالعه ایمنی و جانمایی علائم تاریخ : 1400

مطالعه و جانمایی علائم و تجهیزات ایمنی تقاطع همسطح سه راهی کلاله

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اداره کل ساخت و توسعه راه های منطقه شمال شرق مشاور : مهندسین مشاور الزام دسته بندی : مطالعه ایمنی و جانمایی علائم تاریخ : 1397