کارفرما : سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری اسلامشهر

پیمانکار : شرکت تدبیر تردد راه

دسته بندی : مطالعه ایمنی و جانمایی علائم

تاریخ : 1400