کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان

پیمانکار : شرکت زرین سپاهان

دسته بندی : مطالعه ایمنی و جانمایی علائم

تاریخ : 1394